Представяме на вашето внимание счетоводен курс. Благодарение на него ще можете да се ориентирате по-добре в сложния свят на парите и тяхното счетоводно отчитане. Учебната програма на курса включва теоретични лекции и практически упражнения от опитни преподаватели по следните теми:

Стопанска отчетност – всичко за същността, основните понятия и развитие през годините на стопанската отчетност. Дефиниране на различни измерители за отчитане. Видове стопанска отчетност – оперативно-техническа, счетоводна и статистическа отчетност.

Теория и практика на счетоводството – определяне, основни елементи, същност, възможности и изисквания за реализация на счетоводна политика. Основни счетоводни принципи, дефинирани от законодателството в Закона за счетоводството.

Предмет на счетоводството – същност на методите за счетоводство. Способи за документиране, инвентаризация, калкулация, счетоводни сметки, двойно записване, водене на баланс и др.

Повече за способите за документиране в счетоводството – дефиниции за счетоводен документ – първични и вторични счетоводни документи и регистри. Класификация на документите, използване, съхранение и документооборот.

Инвентаризация. Същност и видове – балансови, периодични и случайни. Ред за извършване и документиране на резултатите от инвентаризацията.

Оценка и калкулиране. Същност и начини на приложение. Оценяване на активи, пасиви, материални запаси, незавършени продукти в процес на производство, готова продукция, наличности в края на отчетен период, валута, безвъзмездно придобити активи. Взаимовръзки между оценката и калкулирането. Ред за изготвяне на калкулации и упражнения с конкретни примери.

Сводка на отчетни данни – същност и предназначение на способа, възможни приложения и цели.

Счетоводни сметки – същност, необходимост, основни функции и взаимовръзки между различните сметки. Класификация на счетоводните сметки – активни, пасивни, активно-пасивни, синтетични, аналитични, основни, оперативни, финансово резултатни, корективни, задбалансови и др. според техните признаци на класификация. Жизнен цикъл на счетоводните сметки – дейности по откриване, тяхното водене и приключване.

Способ на двойно записване – същност и предназначение. Кореспондиращи си сметки. Какво е счетоводна статия – видове и приложението им.

Счетоводен баланс – определение за счетоводен баланс, балансови пера и видове баланси – първоначални, периодични, за приключване и извънредни. Едностранна и двустранна форма на баланс. Техники за съставяне и поддържане на баланс.

Активи и пасиви. Видове активи – дълготрайни материални и нематериални активи, финансови активи, материални запаси, незавършило производство, готови продукти, вземания, финансови средства, разходи за бъдещи периоди, загуби, задбалансови активи и др. Пасиви на организацията като обект на счетоводство – собствен капитал, резерви, печалби, приходи за бъдещи периоди, задбалансови пасиви. Връзка между активите и пасивите.

Оборотни ведомости – същност, видове, приложение и взаимовръзки.

Счетоводни грешки – откриване и начини за тяхното коригиране. Коректурен способ, сторниране, допълнителни счетоводни статии и др.

Счетоводно приключване. Технология, последователност и характер на счетоводното приключване. Основни моменти и примерна схема.

Годишен счетоводен отчет – видове, съдържание, изисквания, начини и срокове на изготвяне. Одиторска заверка, публикуване и др.

Ако проявявате интерес към курс по основни на счетоводството, свържете се с нас като посетите секцията с контактна информация на сайта ни.

Контакти