Валутни курсове на популярните в България чуждестранни валути, пресметнати в български лева по обменните нива на курс в БНБ (БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА) за деня.25